Rapport från Världsbanken, ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”

Världsbanken har publicerat en rapport för att främja användningen av öppna standarder i stora företags och regeringars IKT-system. Rapporten med titeln ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”, togs fram i samarbete med Open ePolicy Group och är avsedd att hjälpa stora organisationer och regeringar att använda öppna standarder i sina IT-infrastrukturer.

Dagens globaliserade värld har skapat nya utmaningar för företag, individer och regeringar. Privata datanätverk kan nu kommunicera med varandra över Internet, vilket skapar möjligheter för nya tjänster och belyser behovet av enkla metoder för datautbyte. Ekonomisk tillväxt blir alltmer beroende av informationsteknologi. Rapporten skrevs av Open ePolicy Group vid Harvard-universitetet, som består av representanter för standardiserings¬organisationer, regeringstjänstemän och chefer från IBM och Oracle.

Rapporten informerar om fördelarna med och de praktiska användningsområdena för öppen teknik och ska samtidigt fungera som en informationsresurs för alla som vill implementera ett öppet system för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Rapporten innehåller enkla förklaringar av termer och teknik samt fallstudier och visar även på fördelarna med öppna standarder.

Gruppen har kommit fram till att öppna IKT-system är en nödvändighet, inte bara för att de är effektiva utan även för att de stimulerar ekonomisk tillväxt. En av de främsta slutsatserna i rapporten är att användningen av öppna system ”blir en katalysator som skapar komparativa fördelar, teknisk innovation, social utveckling och marknadsfördelar”.

Vilka parametrar definierar ett IKT-system som öppet?
I det första avsnittet i rapporten definierar man vad ett IKT-system är, och man undersöker egenskaperna hos öppna system. Öppenhet definieras som ”en syntes av kreativt samarbete, anslutningsmöjligheter och insyn”. Ett IKT-system anses som öppet när ”det finns möjligheter att uppnå och upprätthålla interoperabilitet, kollaborativ utveckling och insyn”.

Enligt gruppen finns det fem grundprinciper för öppna IKT-system:

Interoperabilitet – som tack vare öppna standarder tillåter utbyte, återanvändning, utbytbarhet och tolkning av data i olika arkitekturer.
Användarorienterad design – som prioriterar tjänster som uppfyller användarkrav vad gäller synlig hårdvara eller programvara.
Samarbete – som gör det möjligt för regeringar, branschen och andra intressenter att skapa, utveckla och reformera forum för intresserade grupper, som kan utjämna styrkeförhållanden, lösa gemensamma problem, förnya och bygga vidare på befintliga satsningar.
Hållbarhet – att upprätthålla balans och flexibilitet samtidigt som man angriper organisatoriska, tekniska, ekonomiska och juridiska frågor på ett sätt som gör att systemet kan fungera och utvecklas.
Flexibilitet – att problemfritt och snabbt kunna anpassas till ny information och teknik, nya protokoll och förhållanden samt kunna integrera dessa i affärs- och myndighetsprocesser.

Öppna standarder spelar en nyckelroll när man skapar öppna system. Öppna standarder tas fram av standardiseringsorganisationer som IETF (Internet Engineering Task Force) och ISO (International Organization for Standardization). Dessa organisationer gör det möjligt för intresserade parter att bidra med förslag som gör det möjligt att fatta konsensusbaserade beslut.

Varför ska IKT-system vara öppna?
De främsta orsakerna till varför man ska migrera till ett öppet IKT-system är effektivitet, teknisk innovation och tillväxt.

Man uppnår effektivitet eftersom öppna system leder till större konkurrens mellan leverantörer, större interoperabilitet mellan system och högre grad av kontroll över den framtida teknikanvändningen.

Teknisk innovation åstadkoms genom samarbetsavtal, grupper där man delar kunskap och det faktum att man inte behöver vara beroende av enstaka leverantörers infall.

Exempel på att tillväxten stimuleras återfinner vi i en relativt ny studie i Storbritannien som visar att standarder årligen bidrar med 2,5 miljarder pund till landets ekonomi.

Genom att upprätta ett gemensamt affärsspråk ökar standarder tillväxt, teknisk innovation och internationell handel. De har även bidragit till en 13 procentig ökning av arbetsproduktiviteten.

Hur utvecklas öppna IKT-system?
I den andra delen av rapporten studerar man hur öppna IKT-system utvecklas genom övningar som är avsedda att ge praktiska exempel och insikt i hur öppna standarder kan implementeras i befintliga system.

Övning 1 fokuserar på omfattning. Man definierar önskemål, utvärderar kontroll eller inflytande, prioriterar krav och väjer ut ingångspunkter med hjälp av nulägesanalyser och kartläggning, utvärderar mognadsmodeller och definierar urvalskriterier.

Övning 2 handlar om att formulera policydokument. Regeringar som vill ha en jämn spelplan och öppen teknik behöver riktlinjer som samordnar arbetsinsatserna över flera myndigheter och IKT-system. Fokus för övningen ligger på öppna standarder och hur de påverkar policy, interoperabilitet, upphandling och utveckling. I övningen ingår även närliggande riktlinjer för t.ex. service, programvara och teknisk innovation.

Den sista övningen handlar om ledningen. Öppna IKT-system kan utvecklas snabbare när man prioriterar god ledning, kontinuerlig övervakning och uthållighet.

Arbetet med öppna standarder är inne i ett avgörande skede. Det faktum att många regeringar kräver öppenhet och interoperabilitet hos nya system kommer att ha stor påverkan på leverantörer och företag samt de organisationer som utbyter information med dem.

Rapporten från Open ePolicy Group är ett första viktigt steg mot att hjälpa användarna att bättre förstå öppna IKT-system och att hjälpa dem i deras beslutsfattande.

Läs hela rapporten här

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.