Framtidens läkarmottagning

De tekniker som finns i dagens informationssamhälle ger möjlighet till stora förbättringar av hälsovården – de medicinska systemen kan utvecklas och hälsoinformationen till allmänheten förbättras. Det handlar om eHälsa, traditionell sjukvård förstärkt med IT.

E-hälsa är redan ett vedertaget begrepp: i USA, Europa och Taiwan har myndigheter, politiskt ansvariga, sjukvårdsinrättningar och andra instanser gjort omfattande satsningar på området.

En av målsättningarna för satsningarna är att sänka kostnaderna för utskick av medicinsk information genom att ersätta papperskopiorna med elektroniska versioner.

Under 2005 och 2006 har 121 lagförslag presenterats i 38 av USAs delstater som särskilt efterlyser användning av informationsteknik för att förbättra patientvården. Trettiosex av lagförslagen röstades igenom under 2006. I augusti 2006 undertecknade president Bush ett beslut, en så kallad Executive Order, om att införa standarder för hälsoinformationsteknik i januari 2007.

I Europa uppmanar EUs hälsokommissionärer myndigheter och den privata sektorn att utnyttja IT i högre grad inom hälso- och sjukvården. Och i Taiwan utfärdade Bureau of National Health Insurance redan 2004 en ny typ av kort, Health Smart Card, till landets 23 miljoner invånare och 345 000 läkare – en satsning värd 1,1 miljard euro.

Mer än bara ett smartkort
På hälsokortet lagras idag endast personuppgifter, sjukförsäkringsinformation och uppgifter om aktuell medicinering. På kortet går det dock att lagra större mängder av medicinsk information för att underlätta informationsutbytet mellan sjukvården och patienterna. Lagrade data skulle kunna omfatta patientens sex senaste läkarbesök, utfärdade recept och vaccinationer, allergier, antal graviditeter och uppgifter om organdonation.

– Kortet har redan lett till besparingar som är tre gånger större än investeringskostnaden, sade Hong-Jen Chang, VD för Taiwans Bureau of National Health Insurance, under ett symposium om e-hälsa och den informerade patienten arrangerat av OECD.

Nätverk för e-hälsa i kombination med smartkort kommer att få allt fler användningsområden. 

Kurt Schmid som är VD för Omnikey, ett ASSA ABLOY-bolag som tillverkar smartkortläsare för bland annat e-hälsosystem, menar att smartkorttekniken kommer att stå i centrum för alla framtida initiativ inom e-hälsa.

– Sjukvårdssmartkortet kommer att bli lika självklart som bankkortet, säger han.

Enligt Schmid kan informationen bli mer tillförlitlig, administrationen effektivare och kommunikationen mellan olika vårdinrättningar kan förbättras om patienter och läkare har smartkort. Tillsammans innebär det en betydande kvalitetsförbättring av patientvården.

I Tyskland beräknar man till exempel att mellan 30 000 och 60 000 människor dör varje år på grund av att de tagit olika mediciner som inte ska kombineras. Det saknas med andra ord ett system för att kontrollera vilka olika receptbelagda mediciner en patient tar. Problemet skulle avhjälpas med ett smartkort som innehöll alla medicinuppgifter.

Olika lösningar
I Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Spanien och övriga EU-länder undersöker man olika sätt att utveckla smartkorttekniken för att kunna lagra uppgifter om patientens sjukdomshistoria, journaler, immunitet eller allergi mot vissa läke- och bedövningsmedel, blodgrupp, namn med mera på korten.

Sådana kort skulle också kunna ge skyddad access till andra viktiga patienthandlingar som finns lagrade i till exempel sjukhusets IT-system.

Läkaren skulle kunna lagra alla patientåtgärder på sitt smartkort och därigenom enklare kunna följa upp och redovisa för dem. Läkarens smartkort skulle även kunna innehålla en elektronisk signatur för underskrift av recept.

Det finns naturligtvis inte en lösning som kan appliceras i alla länder. I varje land måste man rätta sig efter de nationella kraven och därför blir skillnaderna stora. I Österrike kommer korten exempelvis endast att innehålla medicinsk information. I Tyskland ska man lagra medicinska data både på kortet och i sjukhusens datasystem.

Oavsett hur smartkorten används idag kan de vidareutvecklas och brukas på fler sätt, exempelvis för digital identifiering på internet.

– När alla länder har infört smartkort för e-hälsa kan man börja tala om e-Government på riktigt, säger Schmid.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.