Framtida säkerhetstrender – Spana mot framtidens säkerhet

De flesta lås öppnas fortfarande med en konventionell nyckel, men många tekniska lösningar står på kö för att efterträda den tekniken. För att hitta rätt i utvecklingen måste företagen ha god förståelse för framtida trender.

Peter Majanen, trendanalytiker vid den svenska ”framtidsbyrån” Quattroporte, hävdar att säkerhetsföretagen hittills har levt ett skyddat liv på grund av en viss nationell marknadsfragmentering.

– Det finns fysiska aspekter som har varit specifika för varje enskilt land, säger han, men nu börjar förändringar gå snabbare och såväl säkerhetsföretagen som andra B2B-aktörer måste kunna upptäcka nya strömningar på ett tidigt stadium.

– För detta ändamål, fortsätter Majanen, måste företagen ha ett nära samarbete med sina kunder, men så har det inte alltid varit.

Det främsta fenomenet som driver oss mot en global säkerhetsmarknad är nätverkskommunikation. Precis som internet har medfört en viss homogenisering av affärsverksamhet har möjligheterna att upprätthålla säkerhet via IP (Internet Protocol) medfört en ökad internationalisering av marknaden.

Och det är här som analytikerna ser den största utvecklingspotentialen under de närmaste 5–10 åren.

– I Amerika har vi haft webb-baserade säkerhetssystem ett tag, säger Blake Kozak, författare till en nyligen utgiven rapport om tillträdeskontroll för IMS Research, men det är först nu dessa lösningar börjar lyfta på allvar, i och med att mindre organisationer blir intresserade.

Hittills, även om säkerheten hanteras i nätverk, eller till och med via internet för fjärrkonfigurering, har informationen i stort sett hållits inom företaget. Men Majanen förutspår att det kommer att förändras.

– Säkerhet håller på att bli en digital verksamhet, och det för med sig en förändring i affärsmodellen, konstaterar han. Säkerhet har blivit en digital tjänstemarknad.

Det finns fortfarande ett visst motstånd mot denna utveckling, eftersom de flesta företag inte vill släppa kontrollen över sin säkerhetsinformation. Men som Majanen ser det är det bara en tidsfråga.

Kozak understryker fördelarna med SaaS (Software-as-a-Service), men tillägger:
– Även om SaaS-modellen eliminerar kostnaden för att underhålla server och programvara på plats kan en del företag vara tveksamma till tanken att lägga ut säkerheten på en tredje part. Det skulle vara mycket osannolikt att en statlig myndighet väljer SaaS, men återförsäljare och en del sjukvårdsinstitutioner kan dra fördel av modellen.

Om dataservicemodeller ska fungera, säger han, krävs ett pålitligt ekosystem av företag: ett företag som man kan anförtro informationshantering, ett annat som sköter låsen osv.

Integration är ett ord som har surrat i luften inom säkerhetsindustrin någon tid, men Kozak hävdar att integration mellan passersystem och andra säkerhetssystem inte längre är en framtidstrend – det är en nuvarande trend. Den enda frågan som kvarstår är vilken nivå av integration man ska välja. 

– Jag måste titta på vad som faktiskt händer, och jag ser integration bara inom vissa områden. Till exempel håller video på att integreras med passerkontroll, eftersom de flesta redan har video ändå, och passerkontroll ger bättre aktiv säkerhet än passiv övervakning, säger han. Dessutom har många mindre företag system för intrångsvarning, och det är ju vettigt att ta med några dörrar med passerkontroll i systemet för att undvika extra kostnader. Det här finns det en marknad för.

Men han lägger till att samordningen mellan logisk och fysisk accesskontroll inte har ökat alls.

Majanen tror att en orsak till detta ligger i hur företagen är organiserade – säkerhetschefen diskuterar med låsföretag och IT-chefen talar med IT-folk. Säkerhetschefen vill inte lämna ifrån sig sitt ansvar till IT-chefen, men Majanen tror att det ändå är IT-chefen som kommer att få mest att säga till om i framtiden. Och som Majanen ser det kommer det att ta en hel chefsgeneration innan denna integration har nått sin fulla potential.

Här ligger potentialen i analysprogrammens förmåga att förutsäga aktivitet, snarare än att bara identifiera gärningsmännen. Huvudkravet på videolösningar idag är att de ska leverera bildmaterial som håller i rätten. Men då är det naturligtvis för sent.

Majanen konstaterar att prediktiva lösningar redan används inom andra IT-områden. Banker bedömer kundernas kreditvärdighet genom att studera deras tidigare aktiviteter. Google förutspår människors agerande utgående från hur de har agerat tidigare.

Men detta tänkande har ännu inte genomsyrat säkerhetsindustrin. Här är vi tillbaka till diskussionen om ekosystem igen:
– Det skulle kräva ett stort mått av kompetens hos de olika inblandade företagen, men om det skulle finnas kostnadseffektiva lösningar så finns intresset redan, säger Majanen.

Majanen och Kozak är eniga om att kostnaden ofta är den avgörande faktorn. Kozak ser avkastningen som en huvudfråga och han upplever att kunderna är ute efter skalbara och flexibla lösningar.

– Alla behöver inte alla specialfunktioner, påpekar han. Enkla lösningar för små kunder skulle kunna utvecklas till en separat marknad, men han tror att de stora företagen kommer att fortsätta erbjuda även sådana. Även en kvartersbutik kan växa till ett storföretag, och säkerhetsföretagen vill finnas till hands för kunder som växer.

Comment

You must be logged in to post a comment.