Ett recept på sjukhussäkerhet

Det är ofta komplicerat att upprätthålla säkerheten på ett sjukhus – det handlar om stora byggnader med många avdelningar som är öppna för allmänheten dygnet runt. På avdelningar för till exempel intensivvård och barnavård måste man begränsa tillträdet på grund av bland annat infektionsrisken. Vårdpersonalen måste dock ha friheten att röra sig mellan avdelningarna hela tiden.

Att utveckla ett passersystem för ett sjukhus är ingen lätt match. Det krävs specialanpassade produkter och lösningar.

Det måste finnas rutiner för patienter, besökare, personal och materialtransporter, och en sträng kontroll över transporten av läkemedel. Vidare ställer lagstiftningen och försäkringsbolagen ytterligare krav.

På ett sjukhus kan det handla om minuter, om inte sekunder, för att rädda ett liv.

Det finns lyckligtvis många tekniska hjälpmedel för att säkerställa både säkerheten och tillgängligheten på ett sjukhus, så att personalen kan koncentrera sig på patienterna.

En samlad syn på säkerheten
Till avdelningar med begränsat tillträde kan automatdörrarna förses med passersystem – ett intelligent system som ger personal tillträde till olika avdelningar beroende på deras befogenheter. Vanliga alternativ är kodlås och nyckelkort. På intensivvårdsavdelningar och sterilavdelningar är det lämpligt med ett system som läser ID-kortet utan att innehavaren behöver visa upp det eller dra det genom läsaren.

– Oberoende av vilken lösning man väljer ska de behöriga få tillträde så smidigt som möjligt. Det är av avgörande betydelse att systemen är lättanvända, driftsäkra och har de rätta nödfallsrutinerna, säger Anthony Helps, Besams europachef för hälsovårdssegmentet.

Det innebär att dörrarnas riktning tydligt ska markeras och att man, förutom på slutna avdelningar, alltid ska kunna öppna dörren inifrån för att lämna avdelningen.

Det är också viktigt att det finns ett intern-TV-system som spelar in och lagrar övervakningsbilder så att säkerhetspersonalen snabbt kan utreda eventuella incidenter. Sjukhuspersonalen kan även använda de lagrade bilderna för att rekonstruera händelseförloppet vid misstankar om felbehandling och för att förbättra vårdkvaliteten. Givet det stora antalet kameror som vanligen måste finnas på ett sjukhus är ett centraliserat nätverkssystem att föredra för driften.

Börja med det grundläggande
En detaljerad säkerhetsplan omfattar allt från att ha tillräcklig belysning på parkeringsplatserna och säkerhetsvakter på högriskplatser som akutmottagningar. Obehöriga kan hindras från att komma in med hjälp av färre ingångar.

Automatdörrar ökar tillgängligheten för rullstolsbundna och underlättar bårtransporter. Och en källa till infektionsspridning kan undvikas – dörrhandtaget.

Särskilda försiktighetsåtgärder
På vissa avdelningar är det extra noga med säkerheten, till exempel på BB-avdelningen. Det är mycket sällsynt att nyfödda kidnappas eller förväxlas, men en förhöjd säkerhet är betydelsefull för att föräldrarna ska känna sig trygga.

Tillträdet kan begränsas genom att endast behörig personal har passerkort till avdelningen och att besökare får anmäla sig per telefon för att bli insläppta. Man kan minska risken för kidnappning ytterligare genom att förse barnen med streckkodsarmband, eller med hjälp av ett passersystem med omvänd funktionalitet.

– Om någon som saknar passerkort försöker lämna avdelningen med ett barn låser sig dörren och larmet kan utlösas, säger Helps.

En helhetsbild
Det är viktigt för sjukhusen att ha en övergripande säkerhetsstrategi på samma sätt som man har en vårdstrategi med tanke på de skiftande behoven och olika tänkbara lösningar. Denna helhetsbild saknas dock ofta.

– Ofta har man olika utrustning för passersystemet i varje ingång, och anlitar olika leverantörer varje gång, säger Helps.

Det är inte så förvånande med tanke på att de flesta sjukhus är mycket stora och består av äldre byggnader. Budgeten brukar dessutom vara begränsad. Att använda många lösningar blir dock ofta dyrare i längden. Kostnaderna för underhåll och översyn ökar och även risken för att systemen krånglar i nödlägen. Med helhetslösningar kan sjukhusen spara pengar och tid.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.